שלב 0

הגשת בקשה להנפקת כרטיס-חבר [כאן]

שלב 1

הסכמה ל"אותיות הקטנות"
ומילוי טופס ההרשמה

שלב 2

קבלת קוד קופון אישי (נשלח למייל מיד לאחר אימות פרטי הכרטיס)

שלב 2

מימוש ההטבה באתר הבית / בהזמנה טלפון ישירות דרך המקום המארח

"האותיות הקטנות"

כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

הגדרות

בתקנון זה, יהיה למונחים הבאים, הפירוש שלצידם, כדלקמן:
– "משתתף" – אדם המבקש להשתמש בשירותי עמק הדיגיטל ו/או רוכש שירות כלשהו באמצעות אתר זה.

– "שירות 1" – חופשת-עבודה-פרודוקטיבית בישראל, באחד מהיעדים המוצעים על ידי עמק הדיגיטל באתר.
– "שירות 2" – משרד פופ-אפ לשימוש יומי ברחבי הארץ.
– "שירות 3" – אינדקס לוקיישנים מיוחדים לעבודה ברחבי הארץ.

– "עסקה עבור שירות 1" – תשלום דרך אתר עמק הדיגיטל.
– "עסקה עבור שירות 2" – תשלום באמצעות Paybox דרך אתר עמק הדיגיטל.
– "עסקי עבור שירות 3" – תשלום באמצעות קוד קופון ייעודי באתר הבית של המקום המארח.
– "המקום המארח" – מתחם המסופק למטרת עסקת השירות.

– "כרטיס כניסה למשרד פופ-אפ" – לשימוש יומי חד פעמי במתחם המוצע, כמשרד פופ-אפ, ללא לינה.
– "כרטיס חבר" – תנאי סף לביצוע כל העסקאות ומימוש ההטבות. יונפק לאחר אימות פרטיו האישיים של המבקש בלבד.
– "טופס ההרשמה" – מקנה קוד קופון אישי למימוש הטבת כרטיס החבר (לאחר אימות). הטופס מופיע בתחתית תקנון ההשתפות.

תנאי התקשרות

עמק הדיגיטל מארגן חופשות-עבודה-פרודוקטיביות, יוזם משרדי פופ-אפ המיועדים לקהל של יזמים, פרילנסרים, עצמאים ואנשי עולם חדש, ומציע אינדקס לוקיישנים ייעודי, בתנאים המפורטים להלן. חובה לקרוא בקפידה תקנון זה כדי להימנע מאי הבנות.

כל שימוש באתר זה מעיד על הסכמת המשתמש ו/או הרוכש לתנאי תקנון השתתפות זה ולתנאי השימוש באתר.

ביצוע עסקאות, הרשמה ותשלום

את ההרשמה יש לבצע על גבי טופס הרישום, בתחתית העמוד, ובו פרטי המשתתף הנדרשים.

מילוי טופס הרישום ושליחתו מהווים קריאה והבנה מלאה של תקנון זה ושל ההערות והתנאים הכלליים הנוגעים לכלל השירותים שמציע עמק הדיגיטל.

הרישום ומסירת כתובת הדואר האלקטרוני לנציגי עמק הדיגיטל (בעל פה או על גבי טופס ההרשמה), מהווה אישור לשליחת דיוור, הודעות ופרסומות באמצעות המייל, הטלפון הנייד ובכל אמצעי אחר.

במידה ומשתתף ירצה להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה, יוכל לעשות זאת באמצעות שליחת מייל חוזר לכתובת עמק הדיגיטל.

ביצוע עסקאות, בין אם ייעשה ישירות דרך האתר של עמק הדיגיטל ובין אם דרך אתר הבית של המקום המארח, כפוף לתנאי השימוש של המקום המארח ומותנה בהנפקת כרטיס חבר ולאחריה מילוי טופס ההרשמה ואישור הבקשה ע"י עמק הדיגיטל.

המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק.
עמק הדיגיטל ראשי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתתף (כהגדרתו בסעיף "הגדרות") מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד עמק הדיגיטל ו/או מי מטעמו בעניין זה.

גבולות אחריות

ההשתתפות בכל אחד משירותיו השונים של עמק הדיגיטל הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף.
בעצם הירשמו, מצהיר ומתחייב הנרשם כי הוא כשיר ובריא וכי אין כל מניעה רפואית אחרת להשתתפותו בשירות של עמק הדיגיטל, וכי ידוע לו שלמארגנים ו/או למי מטעמם, אין כל אחריות כלפיו בכל הנוגע לנזק ו/או פגיעה שיגרמו לו מכל מין וסוג שהוא כפועל יוצא מהשתתפותו באחד מהשירותים של עמק הדיגיטל, וכי הוא מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי עמק הדיגיטל ו/או מי מטעמו בכל הנוגע והקשור לנזק ו/או פגיעה שיגרמו במידה וייגרמו.

אין באפשרות עמק הדיגיטל היכולת להבטיח שנתונים לגבי חופשת-עבודה-פרודוקטיבית מסויימת ו/או לגבי משרד פופ-אפ ו/או לגבי המחירים ו/או ההטבות המוצגים באינדקס הלוקיישנים, הנמסרים בזמן מסוים, לא ישתנו לאחר מכן עקב אילוצים שאינם תלויים בעמק הדיגיטל ו/או בכוח עליון, ולכן טענות בנושא זה של שינוי נתונים לא יוכלו להוות עילה לטענה ו/או דרישה כלשהיא כלפי עמק הדיגיטל.

מלאי כרטיסי הכניסה למשרדי הפופ-אפ השונים המוצעים באתר הינו מוגבל בכמות ולכן, ביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

מלאי מקומות הלינה בחופשות-העבודה-הפרודוקטיביות השונות המוצעות באתר הינו מותנה בזמינות המקומות המארחים ולכן, ביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

מלאי מקומות הלינה במסגרת קטגוריית "לגלות את ישראל עם לפטופ" מותנה בזמינות המקומות המארחים בכל רגע נתוך ולכן, ביצוע ההזמנה מתבצע ישירות דרך אתר הבית שלהם / בוקינג, בהתאם לזמינות.

האינטרנט האלחוטי מסופק ע"י המקום המארח ולכן, הוא הגורם האחראי בעניין זה. עמק הדיגיטל מסיר אחראיות בנוגע לתקינות האינטרנט האלחוטי ונוחות השימוש בו ו/או כל נזק, פגיעה, עלות וכיוצ"ב הנגרמים כתוצאה משימוש לקוי באינטרנט האלחוטי בזמן חופשת-העבודה-הפרודוקטיבית.

עמק הדיגיטל יהא רשאי לבטל כל חופשת-עבודה ו/או אירוע גם ימים ספורים לפני תחילתו.

עמק הדיגיטל לא מתחייב למינימום/מקסימום משתתפים, אלא אם צוין אחרת.

מוסכם על כל משתתף כי מארגני עמק הדיגיטל רשאים להשתמש בצילומים ו/או בתמונות ו/או בסרטונים שלו וכל כיוצא באלו של כל משתתף, במהלך ולאחר חופשת-העבודה-הפרודוקטיבית לצרכי פרסום ויחסי ציבור בכל מדיה שהיא ובכל זמן שהוא, ללא תמורה.

ביטול הרשמה

ביטול עסקה יכול להתבצע לפי חוק הגנת הצרכן: בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות לפני מועד תחילת השירות.

דמי ביטול

עסקה המבוצעת באתר הבית של המקום המארח כפופה לתנאי התשלום והביטול של המקום המארח.
דמי הביטול ייגבו בכפוף לתנאי הביטול של המקום המארח, לפי:

עבור עסקה המבוצעת באתר של עמק הדיגיטל:
– עד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני חופשת-העבודה-הפרודוקטיבית / משרד הפופ-אפ, עמק הדיגיטל יבטל את חיובו של המשתתף בשל העסקה, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 10% ממחיר העסקה.

עד 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני חופשת-העבודה-הפרודוקטיבית / משרד הפופ-אפ, עמק הדיגיטל יבטל את חיובו של המשתתף בשל העסקה, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 50% ממחיר העסקה.

7 ימים ופחות, שאינם ימי מנוחה, לפני חופשת-העבודה-הפרודוקטיבית ו/או משרד הפופ-אפ, התשלום אינו ניתן להחזר.

אי קיום של חופשת-העבודה-הפרודוקטיבית

ביטול חופשת-עבודה ו/או כל שינוי אחר בה, על ידי עמק הדיגיטל או מי מטעמו, כתוצאה מאירוע כח עליון, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע, מספר מועט של נרשמים, מלחמה, שביתה או השבתה, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות, מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימיה לפעילות ולמהות וכיוצא בזה, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המארגנים יאפשרו קיום חופשת-עבודה חלופית, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתו הבלעדי של עמק הדיגיטל.

ביטוח

עמק הדיגיטל אינו מבטח את המשתתפים בכלל סוגי שירותיו.
המשתתף מודע ומבין כי לא קיים כיסוי ביטוחי להשתתפותו בכל הנוגע לנזקים, מכל סוג שהם, הנגרמים כתוצאה ישירה או עקיפה מהשתתפות בשירותיו של עמק הדיגיטל.
על כל משתתף חלה האחריות לבטח את עצמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

אין אחריות לעמק הדיגיטל על כל אובדן, הפסד ו/או נזק שיגרמו לרכושו ולציודו של משתתף, וכל משתתף אחראי באופן בלעדי לשמירה על רכושו ועל ציודו.

בעצם ההרשמה לחופשת-עבודה-פרודוקטיבית כלשהי או למשרד פופ-אפ מכל סוג שהוא, המשתתף מצהיר בזאת כי כל מארגני עמק הדיגיטל והאחראים מטעמו משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שיביא עימו המשתתף וכי הוא מוותר על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני השירותים של עמק הדיגיטל או כל גוף אחר הקשור לעמק הדיגיטל בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותו.

המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה ובאחריות המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.

עמק הדיגיטל רשאי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש ו/או המשתתף מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

מדיניות פרטיות באתר

השמירה על פרטיות המשתתף חשובה לעמק הדיגיטל המקדיש לה תשומת לב מיוחדת.

עמק הדיגיטל ומי מטעמו מכבדים את פרטיותו של כל אדם הנרשם/רוכש שירות באתר ו/או עושה כל שימוש באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שעמק הדיגיל יהא רשאי לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של עמק הדיגיטל אף תורה ותנחה את הנרשמים/המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים.

עמק הדיגיטל ו/או מי מטעמו, מחוייב לשמור על סודיות ועל חשאיות המידע שברשותו ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודות משתתף בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר, עמק הדיגיטל ישתמש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן:

  1. ניהול וקשר עם המשתתפים.
  2. תפעול ושיפור השירותים המוצעים באתר.
  3. מתן שירות לקוחות וייעול ההתקשרות עם עמק הדיגיטל.
  4. עמק הדיגיטל לא יעביר את המידע אודות משתתף לצדדים שלישיים, אלא לצורכי הסדרי הלינה במקום המארח, או ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, ע"פ חובה שבדין, במקרים הבאים: מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בין משתתף לבין עמק הדיגיטל, או אם יבצע משתתף באתר פעולות שבניגוד לדין, או על פי שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק, או כדי למנוע פגיעה חמורה במשתתף ו/או ברכושו או בגופו או רכושו של צד שלישי, או במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה, או בכל מקום באתר בו תינתן על-יד משתתף הסכמה מפורשת לכך.
  5. לצרכי שיווק, בכפוף להסכמות שיתקבלו מהמשתתף לפי החוק, ולצרכים פנימיים של עמק הדיגיטל, ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים.

אם אין המשתתף מסכים לאחד מהתנאים, עליו להימנע מהמשך השימוש באתר ו/או לפנות למארגני עמק הדיגיטל על-מנת שיוכלו לסייע לו בדרכים חלופיות.

תנאי השימוש באתר

השימוש באתר זה Digital-Valley ("האתר")  כפוף לתנאים אלו להלן.

גלישתך באתר והשימוש בו מהווים הסמכתך לתנאים אלו.
1. התוכן והמידע הכלולים באתר, זכויות היוצרים והקנין הרוחני במידע האמור, ובכלל זה השם Digital Valley, שייכים ליוצרי האתר.
2.  אין לראות בתכנים הכלולים באתר משום ייעוץ אישי הניתן על ידי גורם מוסמך.
3. אנו פוטרים בזאת את יוצרי האתר, ואת הצדדים השלישיים אשר ליוצרי האתר אין שליטה עליהם, מאחריות לכל נזק, הוצאה או הפסד, ישירים או עקיפים, בשל כל הקשור לשימוש בהמלצות, דעות, הסברים, פרשנות וכל מידע או תוכן אחר המוצג האתר.
4. אין להעתיק, להקליט, להפיץ, לבצע, למכור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים ובחומרים האמורים בכל דרך שהיא ללא אישורם המפורש של יוצרי האתר.
5. ליוצרי האתר הזכות לשנות תנאים אלו לעיל בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

טופס הרשמה

מספר המקומות מוגבל.
מילוי טופס זה מהווה הסכמה ל"אותיות הקטנות" ולתנאי השימוש באתר.
לאחר שליחת הטופס – המתן לקבלת קוד קופון אישי במייל.
מימוש ההטבה מותנה בהצגת כרטיס-חבר וקוד קופון במקום המארח. הנפק כאן כרטיס חבר ללא עלות.

"סתם" סקרן?

אז נשלח לך מידע נוסף למייל. לך תדע, אולי עוד תופתע למצוא דווקא שם את הטריגר שחסר לך בשביל להתחיל את המסע שלך

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support